สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Print

รศ.ดร. จงลักษณ์ พาหะซา

 • อาจารย์
 • ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3381

รศ.ดร. เชวศักดิ์ รักเป็นไทย
 • อาจารย์
 • ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3381

 

 

รศ.ดร. สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล
อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3380

 

ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ โปธิ
อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3380
 

ผศ.ดร. ดำรงค์ อมรเดชาพล 
อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3414

  ผศ.ดร. ธนาทิพย์ จันทร์คง
อาจารย์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3382
  ผศ. ดวงดี แสนรักษ์
 • อาจารย์
 • ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3381
  ดร. เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์
อาจารย์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3380
  ดร. ธนกานต์ สวนกัน
อาจารย์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3457
  ดร. บรรเทิง ยานะ
อาจารย์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3457
ดร. สุรพล ดำรงกิตติกุล
อาจารย์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3386
  อ. กรวิน สุวรรณภักดิ์
อาจารย์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3457
สถานะ : ลาศึกษาต่อ

  อ. วาสนา นากุ
อาจารย์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3382 
สถานะ : ลาศึกษาต่อ

  อ. ศราวุธ แต้โอสถ
อาจารย์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3457


ครูปฏิบัติการ

นายจักรภพ ทองกิ่ง
ครูปฏิบัติการ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3380
นายพายุ ชากุลนา
ครูปฏิบัติการ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3457
นางสาวรัชณีวรรณ หมั่นแสวง
นักวิชาการศึกษา

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel. 0 5446 6666 ext.3380