หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

Print

2.1 การอบรมให้ความรู้

     2.1.1 การฝึกอบรม

             1) หลักสูตรและแผนการฝึกอบรม

             2) ใบลงทะเบียนและประเมินผลการอบรม

             3) ประวัติผู้เข้าอบรม

             4) ภาพการจัดอบรมตามแผน

     2.1.2 ประวัติวิทยากร

             1) ประวัติวิทยากร: ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว

             2) ประวัติวิทยากร: ผศ.ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร

             3) ประวัติวิทยากร: นายวิศรุต มณีทิพย์

             4) ประวัติวิทยากร: ดร.ทรงพล ผัดวงศ์

             5) ประวัติวิทยากร: ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก

2.2 กิจกรรมและการรณรงค์และประชาสัมพันธ์

     2.2.1 แผนการจัดกิจกรรมและแผนการรณรงค์และประชาสัมพันธ์

             1) แผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม

             2) แผนการจัดกิจกรรม

     2.2.2 ผลการจัดกิจกรรมและการรณรงค์และประชาสัมพันธ์

             1) การรณรงค์สื่อสารด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม

             2) การรณรงค์สื่อสารด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

             3) การรณรงค์สื่อสารด้านการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

             4) การรณรงค์สื่อสารด้านเป้าหมายและมาตรการการใช้ทรัพยากร

             5) การรณรงค์สื่อสารด้านเป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย

             6) การรณรงค์สื่อสารด้านผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย

             7) การรณรงค์สื่อสารด้านสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

             8) การรณรงค์สื่อสารด้านปริมาณก๊าซเรือนกระจก

             9) การรณรงค์สื่อสารด้านคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

            10) การรณรงค์สื่อสารด้านความสะอาด

            11) การรณรงค์สื่อสารด้านการสร้างจิตสำนึก และการให้ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

            12) ผลการจัดกิจกรรม

     2.2.3 ผลการทดสอบความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

             1) ผลการสุ่มสอบถามความเข้าใจในการดำเนินงาน

     2.2.4 ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม

             1) ช่องทางรับข้อเสนอแนะ

             2) ขั้นตอนการรับข้อเสนอแนะสำนักงานสีเขียว

             3) บันทึกรับและผลการดำเนินงานข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม