การเตรียมตัวเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องทำอย่างไร?

Print

ต้องมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และแคลคูลัสสำหรับวิศวกร

ต้องสอบวิชา ดังนี้