คณะผู้บริหาร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ

🚩 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

☎️ Tel. 0 5446 6666 ext.3388

📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพรัตน์ เกตุขาว

🚩 รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

☎️ Tel. 0 5446 6666 ext.3390

📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

อาจารย์อธิคม บุญซื่อ

🚩 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

☎️ Tel. 0 5446 6666 ext.3387

📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร. อภิชาต บัวกล้า

🚩 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม

☎️ Tel. 0 5446 6666 ext.3390

📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ  

🚩 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร

☎️ Tel. 0 5446 6666 ext.3383

📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิศักดิ์ วิทยาประภากร

🚩 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

☎️ Tel. 0 5446 6666 ext.3390

📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพิมพ์ผกา แก้วษา

🚩 รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

☎️ Tel. 0 5446 6666 ext.3393

📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.