สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

ผศ.ดร. นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช
อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 3375

   

ผศ.ดร. นพรัตน์ เกตุขาว

  • อาจารย์
  • รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 3375

ผศ.ดร. ปุริมพัฒน์ สัทธรรมนุวงศ์
อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 3414

ผศ.ดร. วิชญ์พล ฟักแก้ว
อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 3382

 

 

ผศ.ดร. วสันต์ คำสนาม

  • อาจารย์
  • ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 3379

 

ผศ.ดร. สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์
อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 3378

ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ
อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 3383

ผศ. อดิศร ประสิทธิ์ศักดิ์
อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 3374

ดร. ปรเมศร์ ปธิเก
อาจารย์


E-mail : pakdeeman@hotmail.com
Tel. 3383

   

ดร. ฝนทิพย์ จินันทุยา
อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 3382

ดร. รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์
อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 3382

 

 

 


ครูปฏิบัติการ

นายคเณศ อินต๊ะ
ครูปฏิบัติการ


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 3347

นายศุภชัย เงินชุ่ม
ครูปฏิบัติการ


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 3347

นายอนุพงษ์ วงศ์ขัติย์
ครูปฏิบัติการ


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 3347