หมวดที่ 6 จัดซื้อจัดจ้าง

6.1 การจัดซื้อและจัดจ้าง

      6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

              1) ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

              2) ระเบียบ แนวปฏิบัติ คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

              3) บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                  ➜ กระดาษถ่ายเอกสาร

                  ➜ แฟ้มเอกสาร

                  ➜ ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด

                  ➜ ซองเอกสาร

                  ➜ กาว

                  ➜ ปากกาไวท์บอร์ด

                  ➜ กล่องเก็บเอกสาร

                  ➜ เครื่องถ่ายเอกสาร

                  ➜ เครื่องพิมพ์

                  ➜ ตลับหมึก

                  ➜ น้ำยาล้างภาชนะ

                  ➜ กระดาษชำระ

                  ➜ เครื่องเรือนเหล็ก

                  ➜ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น

                  ➜ ของที่ระลึก

                  ➜ รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว

                  ➜ ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

                  ➜ ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                 4) หนังสือขอความร่วมมือจัดในการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม

      6.1.2 สินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         

              1) รายงานจัดซื้อจัดจ้าง

      6.1.3 ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

              1) วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.2 การจัดจ้าง     

      6.2.1 การจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

              1) แบบประเมินผู้รับจ้างเบื้องต้น

              2) ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม

                  ➜ ร้านวันเพ็ญ

                  ➜ กรศรัณฑ์

                  ➜ รถตู้

                  ➜ พนักงานเดินเอกสาร

                  ➜ รปภ.

                  ➜ แม่บ้าน

                  ➜ จารุภัทร

                  ➜ พิมพ์ดี

              3) การจัดอบรมให้กับผู้รับจ้าง

                  ➜ แม่บ้านและ รปภ.

                  ➜ พนักงานเดินเอกสาร คนขับรถตู้ และผู้รับจ้างอื่นๆ

     6.2.2 การตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินการ          

              1) ประเมิน- นายกรศรัณย์ คนดี

              2) ประเมินบริษัท บุญยะการพิมพ์

              3) ประเมิน รปภ.

              4) ประเมิน รถตู้

              5) ประเมินคนเดินเอกสาร

              6) ประเมินวันเพ็ญ

              7) ประเมินแม่บ้าน

              8) ประเมินจารุภัทร

              9) ประเมินพิมพ์ดี

     6.2.3 การเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรืออื่นๆ   

              1) การคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

              2) ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม - Happy Garden

              3) บัญชีรายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม