คู่มือ

📰 คู่มือทั่วไป

➔ คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของชาว มพ.

➔ คู่มือและมาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 2562

➔ ITA 2020 Open to Transparency การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

➔ ขั้นตอนการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


📰 คู่มือการให้บริการ

➔ คู่มือการรับบริการ-งานทะเบียนนิสิต

➔ คู่มือการให้บริการการตรวจรถศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์

➔ คู่มือ Race UP

➔ คู่มือ BUDGET

➔ คู่มือการฝึกงาน

➔ ขั้นตอนการให้บริการด้านงานทุนการศึกษา

➔ ขั้นตอนการให้บริการห้องประชุมคณะฯ

➔ ขั้นตอนการขอใช้รถตู้

➔ ขั้นตอนการยืม-คืน ครุภัณฑ์


📰 คู่มือปฏิบัติงาน

➔ คู่มือปฏิบัติงาน-พนักงานสายบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

➔ คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)

➔ คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานหลักสูตรภาคพิเศษ)

➔ คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานฝึกงาน)

➔ คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการการการเงินและบัญชี

➔ คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

➔ คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

➔ คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(งานกิจการนิสิต)

➔ คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(งานทะเบียน)

➔ คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่ง บุคลากร