แผนและนโยบาย

แผนการดำเนินงาน

➜ แผนการจัดการบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2564-2568

➜ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

➜ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำประงบประมาณ พ.ศ.2564-2567

➜ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

➜ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน) 

➜ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564

➜ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563

➜ โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

➜ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงลประมาณ 2564

➜ ข้อเสนอโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

➜ โครงการในแผนปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

➜ แผนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ และสายบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

➜ แผนการอบรมและสัมมนาระหว่างปี 2563-2567

➜ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

➜ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

➜ การดำเนินการตามมาตรารส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564


ผลการดำเนินงาน

📄 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563

📄 รายงานข้อมูลเชิงสถิ ติเรื่องร้องเรียนการทุจริตละประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2563

📄 รายงานความพึงพอใจในการรับบริการ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

📄 รายงานสถิติการให้บริการการเบิกวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

📄 รายงานสถิติการใช้ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

📄 รายงานจำนวนผู้รับบริการสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2563-2564

📄 รายงานสถิติการให้บริการรถตู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

📄 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการติดต่อฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์


รายงานผลการดำเนินงาน

✔️ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

✔️ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

✔️ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์

✔️ สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

✔️ สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์