หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

     1.1.1 บริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

             1) ขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน และขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน                

     1.1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตาม เกณฑ์สำนักงานสีเขียว

             1) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม                                                                  

     1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง

             1) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและเจตจำนงค์ของผู้บริหาร                                                           

     1.1.4 แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี

             1) แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี                                                                                                                        

     1.1.5 เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซ

              1) เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

              2) เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

              3) แนวทางการกำหนดเป้าหมาย                           

1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

     1.2.1 คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม

             1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน                                                       

             2) โครงสร้างคณะทำงาน

             3) โครงสร้างคณะทำงานปรับปรุง

     1.2.2 ผลการสุ่มสอบถามความเข้าใจ

             1) ผลการสุ่มสอบถาม ครั้งที่ 1

             2) ผลการสุ่มสอบถาม ครั้งที่ 2                                                         

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

     1.3.1 การระบุ และประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมทั้งหมดของสำนักงาน ภายใต้ขอบเขตการขอการรับรอง

             1) ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน        

             2) ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ (INPUT)            

             3) ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ (OUTPUT)           

     1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

             1) ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อม (Input) ที่มีนัยสำคัญ

             2) ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อม (Output) ที่มีนัยสำคัญ

             3) มาตรการใช้ทรัพยากร

             4) ประกาศการใช้สาธาณูปโภค

             5) การดำเนินการตามมาตรการ                    

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     1.4.1 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

             1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

             2) ลิงค์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                ➜ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

                ➜ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 2548

                ➜ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555

                ➜ กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

                ➜ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

                ➜ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2559

                ➜ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

                ➜ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน 2561

                ➜ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 2561

                ➜ พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535

                ➜ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

                ➜ พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

                ➜ กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ( หมวด 5 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย)

                ➜ กฎกระทรวง ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

                ➜ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 2548

                ➜ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราหรือสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546

                ➜ กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560

                ➜ พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

                ➜ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ 2561

                ➜ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่ละยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑

                ➜ ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นขออาคารในประเทศไทย

             3) ลิ้งค์เว็บไซต์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID

     1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

             1) ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

             2) ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

             3) นำส่งข้อมูลการจัดการพลังงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์                                        

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

     1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน

             1) ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกปี 2563

             2) ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกปี 2564                                                 

     1.5.2 ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

             1) ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกปี 2564

     1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน โดยจะต้องสอบถามดังนี้

             1) การอบรมให้ความรู้กับพนักงานเรื่องก๊าซเรือนกระจก

             2) ผลการสุ่มสอบถามก๊าซเรือนกระจก                                                 

1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

     1.6.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการสิ่งแวดล้อม

             1) การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ

             2) แผนงานโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม

     1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

             1) รายงานผลการดำเนินการตามแผนโครงการและแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

             2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

             3) แผนระยะยาว 3 ปี

1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ต้องดำเนินการ)  

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

     1.8.1 องค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

             1) องค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

     1.8.2 การประชุม การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

             1) วาระประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

             2) สรุปรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

             3) ผลการตรวจประเมินภายใน

     1.8.3 การประชุมกรรมการดำเนินโครงการ

            1) รายงานการประชุม 1-2564 

            2) รายงานการประชุม 2-2564

            3) รายงานการประชุม 3-2564

            4) รายงานการประชุม 4-2564

            5) รายงานการประชุม 5-2564

            6) รายงานการประชุม 6-2564                    

            7) รายงานการประชุม 7-2564 และทบทวนฝ่ายบริหาร 

            8) การประชุมกลุ่มย่อยประจำสัปดาห์