หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน    

3.1 การใช้น้ำ        

            1) การใช้น้ำ

            2) บันทึกการใช้น้ำ

3.2 การใช้พลังงาน              

     3.2.1 การใช้ไฟฟ้า         

            1) การใช้พลังงานไฟฟ้า

            2) บันทึกการใช้ไฟฟ้า

     3.2.2 การใช้น้ำมัน         

            1) การใช้น้ำมัน

            2) บันทึกการใช้เชื้อเพลิง

            3) ทะเบียนคุมรถตู้

            4) บันทึกการดูแลรถตู้

3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ    

            1) การใช้กระดาษ

            2) บันทึกการใช้กระดาษ

            3) สรุปการใช้หมึกพิมพ์และวัสดุสำนักงาน

3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ

            1) การประชุม