สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

ดร. ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร

อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3377

ผศ. เอราวิล ถาวร

อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3377

ผศ. จักรทอง ทองจัตุ

อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3377

ผศ.ดร. พจนศักดิ์ พจนา

อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3377

ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี

อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3377

ผศ. คมกฤต เมฆสกุล

อาจารย์


E-mail : kit_9m@hotmail.com

Tel. 3377

อ. พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ

อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3377

สถานะ : ลาศึกษาต่อ

ผศ.ดร. อภิศักดิ์ วิทยาประภากร

อาจารย์, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร,
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3377

อ. อธิคม บุญซื่อ

อาจารย์, รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3377

อ. อโณทัย กล้าการขาย

อาจารย์


E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3377

สถานะ : ลาศึกษาต่อ

อ. เอกชัย แผ่นทอง

อาจารย์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3377
   

ครูปฏิบัติการ

 

ดร. ทรงพล ผัดวงศ์

ครูปฏิบัติการ


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3349
   

นายปิยะพงษ์ ยารวง

ครูปฏิบัติการ


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3349
   

นายสมบัติ สุยะ

ครูปฏิบัติการ


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3349
   

นายอนุกูล สุริยะไชย

ครูปฏิบัติการ


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3349