สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รศ. กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์
อาจารย์, ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3386

รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ
อาจารย์, คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3388

  รศ.ดร. ธนกร ชมภูรัตน์
อาจารย์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3385
  รศ.ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน
  • อาจารย์
  • ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3384
 
ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ  
อาจารย์, รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.-
  ผศ.ดร. สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน
อาจารย์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3385
  ผศ.ดร. สุริยาวุธ ประอ้าย
อาจารย์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext. 3417, 3815
 
ผศ. ธเนศ ทองเดชศรี

อาจารย์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3384, 3387
สถานะ : ลาศึกษาต่อ

  ดร. ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์
อาจารย์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3385
ดร. ณพล ศรีศักดา
อาจารย์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3385
ดร. ธีรพจน์ ศุภวิริยะกิจ
อาจารย์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3378

  ดร. ปาลินี สุมิตสวรรค์
อาจารย์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3384
  ดร. วรเทพ แซ่ล่อง
อาจารย์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3383
 

ดร. อภิชาติ บัวกล้า

  • อาจารย์
  • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม
  • ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3390
  อ. ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์
อาจารย์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3382
  อ. ธนกฤต เทพอุโมงค์
อาจารย์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.-

  อ. วรจักร จันทร์แว่น
อาจารย์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3385
  อ. สุรเชษ ศรีนารา
อาจารย์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3384
       

ครูปฏิบัติการ

นายนุกูล ปัญญาละ 
ครูปฏิบัติการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3417
นายสุธนัย ท้าวรี
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3417, 3814
นางอังคนึง กาแสน 
ครูปฏิบัติการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 5446 6666 ext.3376