หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย  

4.1 การจัดการของเสีย        

      4.1.1 การคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะ   

              1) การจัดการขยะ

      4.1.2 การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หรือนำกลับมาใช้ใหม่      

              1) มาตรการ 3Rs

              2) บันทึกปริมาณขยะ

4.2 การจัดการน้ำเสีย          

      4.2.1 การจัดการน้าเสียของสำนักงาน

              1) การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน

              2) รายงานผลการทดสอบตรวจวัดคุณภาพน้ำ

      4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย  

              1) ตารางบันทึกการตักคราบไขมัน และการตรวจสอบระบบบำบัด