หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

รายงานการดำเนินงาน หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564
ลำดับ รายละเอียด ความถี่ พ.ศ. 2564 แบบฟอร์ม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 อากาศในสำนักงาน
   - เครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) 1 ครั้ง / เดือน 📝 ✔️   📝  📝 ✔️  📝 📝           5.1(2)
   - เครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) 3 ครั้ง/ปี   ✔️     📝               5.1(2)
   - เครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) 1 ครั้ง/ปี   📝                     5.1(2)
   - Update Driver และ Software ปริ้นเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร 3 ครั้ง/ปี 📝        📝               5.1(4)
   - ปัดฝุ่นเครื่องถ่ายเอกสาร
 - ปัดฝุ่น เครื่องปริ้นเตอร์
 - ม่าน
 - พื้นห้อง
ทุกวัน  📝 📝  📝 📝   📝  📝 📝  📝         5.1(4)
2 แสงในสำนักงาน                            
   - การตรวจวัดความเข้มของแสงในสำนักงาน  1 ครั้ง/โครงการ          📝 🔧             5.2(1)
3 เสียง                            
4 ความน่าอยู่
   - การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ ทุกวัน 📝 📝  📝  📝  📝  📝  📝  📝         5.4(3),5.4(4)
5 การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
   - การตรวจสภาพถังดับเพลิง ทุกเดือน  📝  📝  📝 📝  📝  📝  📝  📝         5.5(3)
   - การตรวจสอบสัญญาณแจ้งเตือน  1 ครั้ง/ปี             👤           5.5(1)

หมายเหตุ :

📝 รายงานตามแผน

🔧 รายงานการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะจากกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564

👤 ได้ตั้งในงบประมาณไว้แล้วสำหรับดำเนินการในเดือนตุลาคม 2564


หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

5.1 อากาศในสำนักงาน      

      5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน       

                1) แผนการบำรุงรักษา

                2) การปฏิบัติตามแผนและการควบคุมมลพิษทางอากาศ

                3) การจัดวางเครื่องพิมพ์เอกสาร

                4) การควบคุมควันไอเสียรถยนต์

                5) มาตรการป้องกันอันตรายจากการพ่นยา

      5.1.2 การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่          

                1) การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

                2) ติดป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

      5.1.3 การจัดการมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน   

                1) มาตรการดูแลการซ่อมบำรุงและการก่อสร้าง

                2) ใบอนุญาตปฏิบัติงานเเละข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมกับผูรับเหมา

                3) ประเมินหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินงานก่อสร้าง

5.2 แสงในสำนักงาน           

      5.2.1 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง   

                1) ผลการตรวจวัดความเข้มแสงครั้งที่ 1

                2) ผลการตรวจวัดความเข้มแสงครั้งที่ 2

                3) อุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มแสง

                4) หลักฐานและวิธีการตรวจวัดความเข้มแสง

5.3 เสียง

      5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน        

                1) มาตรการจัดการเรื่องเสียง

                2) ติดตั้งป้ายลดเสียงจากรถยนต์

      5.3.2 การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน     

                1) มาตรการจัดการเรื่องเสียง

                2) ใบอนุญาตปฏิบัติงานเเละข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมกับผูรับเหมา

                3) ประเมินหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินงานก่อสร้าง

5.4 ความน่าอยู่    

      5.4.1 การวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงาน   

                1) แผนผังของสำนักงาน

                2) ผังการใช้พื้นที่ภายนอกสำนักงาน 

                3) แผนการดูแลพื้นที่หน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนดเวลา

                4) แผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

      5.4.2 ร้อยละการใช้สอยพื้น          

                1) แผนผังของสำนักงาน

      5.4.3 ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ

                1) การดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว

      5.4.4 การควบคุมสัตว์พาหะนาโรค              

                1) แผนควบคุมสัตว์พาหะนำโรค

                2) การตรวจสอบสัตว์พาหะนำโรค

5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

      5.5.1 การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ       

                1) แผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ

                2) รายงานการซ้อมดับเพลิง

                3) เส้นทางหนีไฟ

      5.5.2 มีแผนฉุกเฉิน        

                1) คู่มือป้องกันและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

      5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้      

                1) แผนฉุกเฉินแสดงตำแหน่งถังดับเพลิง

                2) การตรวจสอบถังดับเพลิง

                3) ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสัญญาณ

                4) ขออนุมัติตั้งงบซ่อมบำรุงระบบสัญญาณเตือน