ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ

  • มีลักษณะเป็นรูปฟันเกียร์ จำนวน 10 ช่อง
  • สีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ สีแดงเลือดหมู
  • มีตัวอักษรภาษาอังกฤษสีขาว "School of Engineering University of Phayao" อยู่รอบพื้นที่เกียร์
  • พื้นที่กลางประกอบด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา