Green Office

 

รายงานผลประหยัด ณ เดือน กันยายน 2564

ก๊าซเรือกระจกลดลง 13.4% (เป้าหมาย 5%)

เป้าหมาย(น้ำต่อคน,น้ำมัน,กระดาษ) 5 %  เป้าหมายไฟฟ้า 8.2 % 
               
     22.9% 
   น้ำต่อคน
             22.9%
           น้ำมัน 
        37.2%
    กระดาษ
         6.6%
       ไฟฟ้า

                   

 

 ปริมาณขยะทั่วไปต่อคน 30%    เป้าหมาย 40% 
               
                                                    39.4%      
                                       ขยะทั่วไปต่อคนลดลง         
                         41.2%   
การซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
             

 

หมวดที่ 1

การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 3

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

 

หมวดที่ 4

การจัดการของเสีย


 

หมวดที่ 5

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย


 

หมวดที่ 6

การจัดซื้อจัดจ้าง


 

🌿 ความเป็นมา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มียุทธศาสตร์ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม โดยการสร้างและพัฒนาเครื่องมือกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม  สำหรับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องปี 2561 ให้ความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มสำนักงาน เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)  ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และเอกชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศในทุกภาคส่วน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ทีมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้าน Green University และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีคิดและวิถีชีวิต การลดขยะเป็นศูนย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่กล่าวถึงการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง รวมถึงนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)

🌿 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHG) จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงาน
2. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมลดการใช้พลังงานและทรัพยากรของบุคลากรในสำนักงาน
3. เพื่อสุขภาวะที่ดีของบุคลากรในสำนักงาน

🌿 เจตจํานงของผู้บริหาร