4.1 การจัดการของเสีย        

      4.1.1 การคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะ   

              1) การจัดการขยะ

      4.1.2 การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หรือนำกลับมาใช้ใหม่      

              1) มาตรการ 3Rs

              2) บันทึกปริมาณขยะ

4.2 การจัดการน้ำเสีย          

      4.2.1 การจัดการน้าเสียของสำนักงาน

              1) การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน

              2) รายงานผลการทดสอบตรวจวัดคุณภาพน้ำ

      4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย  

              1) ตารางบันทึกการตักคราบไขมัน และการตรวจสอบระบบบำบัด

3.1 การใช้น้ำ        

            1) การใช้น้ำ

            2) บันทึกการใช้น้ำ

3.2 การใช้พลังงาน              

     3.2.1 การใช้ไฟฟ้า         

            1) การใช้พลังงานไฟฟ้า

            2) บันทึกการใช้ไฟฟ้า

     3.2.2 การใช้น้ำมัน         

            1) การใช้น้ำมัน

            2) บันทึกการใช้เชื้อเพลิง

            3) ทะเบียนคุมรถตู้

            4) บันทึกการดูแลรถตู้

3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ    

            1) การใช้กระดาษ

            2) บันทึกการใช้กระดาษ

            3) สรุปการใช้หมึกพิมพ์และวัสดุสำนักงาน

3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ

            1) การประชุม

6.1 การจัดซื้อและจัดจ้าง

      6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

              1) ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

              2) ระเบียบ แนวปฏิบัติ คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

              3) บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                  ➜ กระดาษถ่ายเอกสาร

                  ➜ แฟ้มเอกสาร

                  ➜ ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด

                  ➜ ซองเอกสาร

                  ➜ กาว

                  ➜ ปากกาไวท์บอร์ด

                  ➜ กล่องเก็บเอกสาร

                  ➜ เครื่องถ่ายเอกสาร

                  ➜ เครื่องพิมพ์

                  ➜ ตลับหมึก

                  ➜ น้ำยาล้างภาชนะ

                  ➜ กระดาษชำระ

                  ➜ เครื่องเรือนเหล็ก

                  ➜ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น

                  ➜ ของที่ระลึก

                  ➜ รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว

                  ➜ ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

                  ➜ ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                 4) หนังสือขอความร่วมมือจัดในการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม

      6.1.2 สินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         

              1) รายงานจัดซื้อจัดจ้าง

      6.1.3 ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

              1) วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.2 การจัดจ้าง     

      6.2.1 การจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

              1) แบบประเมินผู้รับจ้างเบื้องต้น

              2) ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม

                  ➜ ร้านวันเพ็ญ

                  ➜ กรศรัณฑ์

                  ➜ รถตู้

                  ➜ พนักงานเดินเอกสาร

                  ➜ รปภ.

                  ➜ แม่บ้าน

                  ➜ จารุภัทร

                  ➜ พิมพ์ดี

              3) การจัดอบรมให้กับผู้รับจ้าง

                  ➜ แม่บ้านและ รปภ.

                  ➜ พนักงานเดินเอกสาร คนขับรถตู้ และผู้รับจ้างอื่นๆ

     6.2.2 การตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินการ          

              1) ประเมิน- นายกรศรัณย์ คนดี

              2) ประเมินบริษัท บุญยะการพิมพ์

              3) ประเมิน รปภ.

              4) ประเมิน รถตู้

              5) ประเมินคนเดินเอกสาร

              6) ประเมินวันเพ็ญ

              7) ประเมินแม่บ้าน

              8) ประเมินจารุภัทร

              9) ประเมินพิมพ์ดี

     6.2.3 การเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรืออื่นๆ   

              1) การคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

              2) ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม - Happy Garden

              3) บัญชีรายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

2.1 การอบรมให้ความรู้

     2.1.1 การฝึกอบรม

             1) หลักสูตรและแผนการฝึกอบรม

             2) ใบลงทะเบียนและประเมินผลการอบรม

             3) ประวัติผู้เข้าอบรม

             4) ภาพการจัดอบรมตามแผน

     2.1.2 ประวัติวิทยากร

             1) ประวัติวิทยากร: ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว

             2) ประวัติวิทยากร: ผศ.ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร

             3) ประวัติวิทยากร: นายวิศรุต มณีทิพย์

             4) ประวัติวิทยากร: ดร.ทรงพล ผัดวงศ์

             5) ประวัติวิทยากร: ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก

2.2 กิจกรรมและการรณรงค์และประชาสัมพันธ์

     2.2.1 แผนการจัดกิจกรรมและแผนการรณรงค์และประชาสัมพันธ์

             1) แผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม

             2) แผนการจัดกิจกรรม

     2.2.2 ผลการจัดกิจกรรมและการรณรงค์และประชาสัมพันธ์

             1) การรณรงค์สื่อสารด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม

             2) การรณรงค์สื่อสารด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

             3) การรณรงค์สื่อสารด้านการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

             4) การรณรงค์สื่อสารด้านเป้าหมายและมาตรการการใช้ทรัพยากร

             5) การรณรงค์สื่อสารด้านเป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย

             6) การรณรงค์สื่อสารด้านผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย

             7) การรณรงค์สื่อสารด้านสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

             8) การรณรงค์สื่อสารด้านปริมาณก๊าซเรือนกระจก

             9) การรณรงค์สื่อสารด้านคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

            10) การรณรงค์สื่อสารด้านความสะอาด

            11) การรณรงค์สื่อสารด้านการสร้างจิตสำนึก และการให้ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

            12) ผลการจัดกิจกรรม

     2.2.3 ผลการทดสอบความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

             1) ผลการสุ่มสอบถามความเข้าใจในการดำเนินงาน

     2.2.4 ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม

             1) ช่องทางรับข้อเสนอแนะ

             2) ขั้นตอนการรับข้อเสนอแนะสำนักงานสีเขียว

             3) บันทึกรับและผลการดำเนินงานข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม

1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

     1.1.1 บริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

             1) ขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน และขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน                

     1.1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตาม เกณฑ์สำนักงานสีเขียว

             1) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม                                                                  

     1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง

             1) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและเจตจำนงค์ของผู้บริหาร                                                           

     1.1.4 แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี

             1) แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี                                                                                                                        

     1.1.5 เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซ

              1) เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

              2) เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

              3) แนวทางการกำหนดเป้าหมาย                           

1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

     1.2.1 คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม

             1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน                                                       

             2) โครงสร้างคณะทำงาน

             3) โครงสร้างคณะทำงานปรับปรุง

     1.2.2 ผลการสุ่มสอบถามความเข้าใจ

             1) ผลการสุ่มสอบถาม ครั้งที่ 1

             2) ผลการสุ่มสอบถาม ครั้งที่ 2                                                         

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

     1.3.1 การระบุ และประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมทั้งหมดของสำนักงาน ภายใต้ขอบเขตการขอการรับรอง

             1) ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน        

             2) ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ (INPUT)            

             3) ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ (OUTPUT)           

     1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

             1) ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อม (Input) ที่มีนัยสำคัญ

             2) ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อม (Output) ที่มีนัยสำคัญ

             3) มาตรการใช้ทรัพยากร

             4) ประกาศการใช้สาธาณูปโภค

             5) การดำเนินการตามมาตรการ                    

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     1.4.1 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

             1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

             2) ลิงค์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                ➜ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

                ➜ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 2548

                ➜ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555

                ➜ กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

                ➜ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

                ➜ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2559

                ➜ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

                ➜ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน 2561

                ➜ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 2561

                ➜ พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535

                ➜ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

                ➜ พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

                ➜ กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ( หมวด 5 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย)

                ➜ กฎกระทรวง ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

                ➜ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 2548

                ➜ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราหรือสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546

                ➜ กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560

                ➜ พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

                ➜ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ 2561

                ➜ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่ละยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑

                ➜ ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นขออาคารในประเทศไทย

             3) ลิ้งค์เว็บไซต์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID

     1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

             1) ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

             2) ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

             3) นำส่งข้อมูลการจัดการพลังงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์                                        

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

     1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน

             1) ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกปี 2563

             2) ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกปี 2564                                                 

     1.5.2 ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

             1) ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกปี 2564

     1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน โดยจะต้องสอบถามดังนี้

             1) การอบรมให้ความรู้กับพนักงานเรื่องก๊าซเรือนกระจก

             2) ผลการสุ่มสอบถามก๊าซเรือนกระจก                                                 

1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

     1.6.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการสิ่งแวดล้อม

             1) การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ

             2) แผนงานโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม

     1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

             1) รายงานผลการดำเนินการตามแผนโครงการและแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

             2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

             3) แผนระยะยาว 3 ปี

1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ต้องดำเนินการ)  

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

     1.8.1 องค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

             1) องค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

     1.8.2 การประชุม การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

             1) วาระประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

             2) สรุปรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

             3) ผลการตรวจประเมินภายใน

     1.8.3 การประชุมกรรมการดำเนินโครงการ

            1) รายงานการประชุม 1-2564 

            2) รายงานการประชุม 2-2564

            3) รายงานการประชุม 3-2564

            4) รายงานการประชุม 4-2564

            5) รายงานการประชุม 5-2564

            6) รายงานการประชุม 6-2564                    

            7) รายงานการประชุม 7-2564 และทบทวนฝ่ายบริหาร 

            8) การประชุมกลุ่มย่อยประจำสัปดาห์