การลงทะเบียนเรียน ต้องทำอย่างไร?

  1. เข้าระบบบริการการศึกษา (www.reg.up.ac.th) ด้วย Username และ Password
  2. ตรวจสอบข้อมูลแผนการศึกษา และรายวิชาที่เปิดสอน
  3. ลงทะเบียนในระบบ
  4. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา