ตารางเรียนหรือตารางสอบซ้อนกัน ต้องทำอย่างไร?

  1. กรณีตารางเรียนซ้อนกัน นิสิตต้องเข้าติดต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชา เพื่อให้รายวิชาใดวิชาหนึ่งย้ายตารางเรียน นิสิตถึงจะลงทะเบียนเรียนได้ หรือติดต่อนักวิชาการศึกษาคณะ/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
  2. กรณีตารางสอบซ้อนกัน นิสิตต้องเข้าติดต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชา เพื่อให้รายวิชาใดวิชาหนึ่งดำเนินการยกเลิกตารางสอบ โดยไปสอบนอกตาราง นิสิตถึงจะลงทะเบียนเรียนได้ หรือติดต่อนักวิชาการศึกษาคณะ/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา