ลงทะเบียนผิดกลุ่มเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป (รหัสวิชา 00xxxx) ไปเป็นรายวิชาเลือกเสรีต้องทำอย่างไร?

ดำเนินการเทียบรายวิชาให้ถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตร โดยสามารถติดต่อเพื่อปรึกษากับนักวิชาการศึกษาได้