ขั้นตอนการฝึกงาน ต้องทำอย่างไร?

  1. นิสิตติดต่อสถานที่ฝึกงาน (ติดต่อด้วยตนเอง) เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับฝึกงาน
  2. นิสิตส่งคำร้อง ขอทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน โดยติดต่อฝ่ายประสานการฝึกงานส่วนงานวิชาการ
  3. ทางคณะฯ จัดทำ/ส่งออก หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน และทำการจัดส่งให้ตามช่องทางที่นิสิตเลือกในแบบคำร้อง
  4. สถานที่ฝึกงานของนิสิตส่ง แบบตอบรับ มายังฝ่ายประสานการฝึกงาน ส่วนงานวิชาการเพื่อขอทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งตัวนิสิตเข้ารับการฝึกงาน
  5. นิสิตเตรียมตัวเข้ารับการฝึกงานและติดต่อฝ่ายประสานการฝึกงาน ส่วนงานวิชาการตลอดจนสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกงาน