การลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ มีข้อกำหนดและขั้นตอนอย่างไร?

ผู้ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป โดยยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์/น้อยกว่าเกณฑ์ (UP06) ในระบบบริการการศึกษา  ซึ่งสามารถของลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์ ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต