การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องทำอย่างไร?

นิสิตยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน (UP18) ในระบบบริการการศึกษา ภายในกำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินการศึกษา โดยมีค่าปรับตามระยะเวลาการชำระเงิน