การรักษาสภาพนิสิต ต้องทำอย่างไร?

  1. เข้าระบบบริการการศึกษา (www.reg.up.ac.th) ด้วย Username และ Password
  2. ลงทะเบียนในระบบ เลือกลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
  3. ชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนิสิต