สาเหตุ และเกณฑ์การพ้นสภาพนิสิต มีอะไรบ้าง?

สาเหตุการพ้นสภาพนิสิต เกิดจาก...

1. ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

2. ไม่มาลงทะเบียนเรียน

3. ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ปกติ

4. รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงินและหมดระยะเวลาศึกษา