ต้องการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤตินิสิต ต้องทำอย่างไร?

  1. เข้าระบบ www.iservice.up.ac.th

       - เข้าเมนู คำร้อง/ยื่นคำร้อง/เลือกคำร้อง

       - กรอกข้อมูลในระบบให้เรียบร้อยทุกขั้นตอน

  1. พิมพ์ใบคำร้องและไปดำเนินการชำระเงิน

       - เข้าเมนู คำร้อง/พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

         ชำระเงินได้ที่ ธนาคาร หรือ Counter Service หรือ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี

  1. การรับหนังสือรับรองความประพฤติ

       - ติดต่อรับได้ที่ งานวินัยฯ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์

         สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามลิงค์ https://dsa.up.ac.th/v4/dsa05.php