ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเท่าไร?

หลักสูตรปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย

ภาคการศึกษาปกติ 21,000 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 10,500 บาท

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรปริญญาโท

(แผน ก แบบ ก1) เหมาจ่าย 100,000 บาท ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

(แผน ก แบบ ก2) เหมาจ่าย 100,000 บาท ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรปริญญาเอก

(แบบ 1.1) เหมาจ่าย 300,000 บาท ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า